โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) เป็นพี่เลี้ยง

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด : ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
0.00

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศ ในการรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (2) ประชุมความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่ คณาจารย์ และทีมงานดำเนินโครงการ (3) บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านฉลุง (4) บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนวัดท่านางหอม (5) บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านหาร (6) บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนวัดเขากลอย (7) บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนวัดควนเนียง (8) บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) (9) บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านนาแสน (10) บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านท่าเนียน (11) บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ (12) บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (13) “บ้านนักอ่าน ลานเล่าเรื่อง” โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh