directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) : พัฒนาครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนบ้านหัวหิน

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทางด้านวิทยาศาสตร์โดยมีโครงงานเป็นฐาน

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทางด้านวิทยาศาสตร์โดยมีโครงงานเป็นฐาน

17 สิงหาคม 2562
ลักษมี วิทยาลักษมี วิทยา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

08.00 เริ่มโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทางด้านวิทยาศาสตร์
        อาจารย์พี่เลี้ยงของโครงการ เสนอแนะแนวทางการผลิตชื้นงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ชิ้นงานกระถางต้นไม้ ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบเศษเหลือ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,400.00 0.00 0.00 7,600.00 0.00 0.00 10,000.00 lock_open