โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา : กิจกรรมการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

อบรมให้ความรู้แก่คุณครู และนักเรียนโรงเรียนเกษมทรัพย์

อบรมให้ความรู้แก่คุณครู และนักเรียนโรงเรียนเกษมทรัพย์

5 สิงหาคม 2562
wutthichaiwutthichai
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ อบรมเพื่อใช้ในการแสดง Science Show ให้ความช่วยเหลือในการให้ความรู้แก่ครูประถม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รวมกันออกแบบกิจกรรม ให้คำแนะนำ ประเมินแก้ไข

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,700.00 0.00 520.00 0.00 0.00 0.00 3,220.00