โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา : กิจกรรมการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ให้ความรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการทำโครงงาน โรงเรียนดารุสสาลาม

ให้ความรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการทำโครงงาน โรงเรียนดารุสสาลาม

2 สิงหาคม 2562
wutthichaiwutthichai
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้คำปรึกษาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้เต็มประสิทธิภาพ โดยเป็นเครื่องมือจากโครงการ SMP พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อการส่งประกวด ณ สถาบันฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,000.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00