โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา : กิจกรรมการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ประกวดโครงงาน อบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ประกวดโครงงาน อบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

5 สิงหาคม 2562
wutthichaiwutthichai
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 3 เรื่อง ระหว่าง 5-7 สิงหาคม 2562

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
9,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00