โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา : กิจกรรมการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

8 สิงหาคม 2562
wutthichaiwutthichai
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แจ้งรายละเอียดตรวจเยี่ยมเครือข่าย 22-23 ส.ค. 62 การจัดประชุมวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 16 ก.ย. 62

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดเวทีแลกเปลี่ยน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
240.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,840.00

ประกวดโครงงาน อบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

5 สิงหาคม 2562
wutthichaiwutthichai
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 3 เรื่อง ระหว่าง 5-7 สิงหาคม 2562

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
9,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00

อบรมให้ความรู้แก่คุณครู และนักเรียนโรงเรียนเกษมทรัพย์

5 สิงหาคม 2562
wutthichaiwutthichai
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ อบรมเพื่อใช้ในการแสดง Science Show ให้ความช่วยเหลือในการให้ความรู้แก่ครูประถม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รวมกันออกแบบกิจกรรม ให้คำแนะนำ ประเมินแก้ไข

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,700.00 0.00 520.00 0.00 0.00 0.00 3,220.00

ให้ความรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการทำโครงงาน โรงเรียนดารุสสาลาม

2 สิงหาคม 2562
wutthichaiwutthichai
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้คำปรึกษาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้เต็มประสิทธิภาพ โดยเป็นเครื่องมือจากโครงการ SMP พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อการส่งประกวด ณ สถาบันฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,000.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00