วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
ไม่มีการจัดกลุ่มกิจกรรม 0 0.00 0 0.00
??/??/???? คัดเลือกบทอ่านจากหนังสือคำสอนของพ่อ 0 0.00 -
14 มิ.ย. 62 การชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา 0 0.00 -
3 - 7 ก.ค. 62 การประชุมทีมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ 0 0.00 -
6 - 7 ก.ค. 62 จัดการอบรมการออกแบบการจัดกิจกรรมและสื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ (โดยใช้กระบวนการ PLC – Plan Do See และ Reflect ทุกขั้นตอน) 0 0.00 -