โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2562 Having Fun While Teaching English 120,000.00 3/4
2562 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ 180,000.00 5/6
2562 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา 240,000.00 0/5
2562 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 30,000.00 1/1
2562 อบรมพัฒนาการใช้สื่อสารคดีอาชีพในโลกปัจจุบันและอนาคตของนักเรียนในพื้นที่ชายแดนใต้:สารสนเทศทางการแนะแนว 0.00 0/0
2562 กิจกรรม“นวัตกรรมบัญชีคำพื้นฐาน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 437,000.00 0/0
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา:การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การพัฒนาผู้เรียน จังหวัดสตูล 240,000.00 14/14
2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.00 0/0
2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) : พัฒนาครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 30,000.00 0/0
2562 การฝึกปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และ การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study: LS) ในสถานศึกษา 598,460.00 0/1
2562 การบริการวิชาการโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เรื่อง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูประถมศึกษา เพื่อการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อการอ่านออกเขียนได้ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้บทอ่านหนังสือของพ่อ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ) 1,000,000.00 0/4
2562 สร้างสรรค์เครือข่าย Hybrid PLC ผ่าน TPCK Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้ 0.00 1/4
2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 300,000.00 11/12
2562 โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา : กิจกรรมการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 253,000.00 4/4
2562 ลบทิ้ง 0.00 0/0
2562 โครงการตัวอย่าง ปี62 160,000.00 0/1
2562 โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 11,600.00 0/1
2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 120,000.00 0/0
2562 การบริการวิชาการโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เรื่อง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ประถมศึกษา เพื่อการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อการอ่านออกเขียนได้ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้บทอ่านหนังสือของพ่อ ( พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ) 0.00 0/0
2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 0.00 0/0
2562 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนยุวชนชาวประมง โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 0.00 0/0
2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถานอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง U_School Mentoring กรณีศึกษา; โรงเรียนหาดปากเมง 30,000.00 3/4
2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) : พัฒนาครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนบ้านหัวหิน 30,000.00 3/3
2562 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 100,000.00 0/3
2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองสตูล - ลบโครงการออก 22,000.00 2/2
2562 โครงการมหาวิทยาลัยตัวอย่าง ปี 2562 17,000.00 0/4
2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) เป็นพี่เลี้ยง 300,000.00 12/13
2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 0.00 0/0
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 250,000.00 1/2
2562 โครงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นพี่เลี้ยง 420,000.00 4/5
2562 โครงการพัฒนาโรงเรียนด้วยกระบวนการ PLC 0.00 0/0
2562 ทดสอบ** 120,000.00 1/3
5,009,060.00 65/96
โครงการ 32/34 โครงการ
งบประมาณ 5,009,060.00/5,009,060.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2562 34 5009060.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : เครือข่ายอุดมศึกษา
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร

Yosita Yosita ADMIN