ศูนย์ประสานงาน

photo  , 985x480 pixel , 149,554 bytes.