วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : พัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

??/??/???? English Contest 7,000.00 -
1 ก.พ. 62 Learning by Doing 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้