วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในเด็กนักเรียน

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

??/??/???? โรงเรียนตัวอย่าง 2 - ประชุมวางแผน 0.00 -
11 ก.พ. 62 - 31 ธ.ค. 62 โรงเรียนตัวอย่าง 1 - ประชุมครู 16,000.00 -
28 ก.พ. 62 โรงเรียนตัวอย่าง 2 - จัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน 0.00 -
20 มี.ค. 62 โรงเรียนตัวอย่าง 1 - อบรมครูเรื่องการใช้ภาษาไทย 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้