ประชุม

กิจกรรม : ประชุม
วันที่ 01/02/2019 - 01/02/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ครู
รายละเอียดกิจกรรม :