ให้ความรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการทำโครงงาน โรงเรียนดารุสสาลาม

กิจกรรม : ให้ความรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการทำโครงงาน โรงเรียนดารุสสาลาม
วันที่ 02/08/2019 - 02/08/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :