ประกวดโครงงาน อบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

กิจกรรม : ประกวดโครงงาน อบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
วันที่ 05/08/2019 - 05/08/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :