การชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา

กิจกรรม : การชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 14/06/2019 - 14/06/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 46 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบโครงการ/ทีมวิทยากร จำนวน 8 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 19 โรงเรียน
ครูผู้ดูแลกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนละ 1 ท่าน รวมจำนวน 19 ท่าน

รายละเอียดกิจกรรม :
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/แผนการปฎิบัติกิจกรรม เป็นต้น