การประชุมทีมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ

กิจกรรม : การประชุมทีมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ
วันที่ 03/07/2019 - 07/07/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 8 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบโคงการ จำนวน 1 ท่าน
คือ ผศ.ดร.อมลวรรณณ วีระธรรมโม
ทีมวิทยากร จำนวน 7 ท่าน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
2. อาจารย์ ดร.ฐากร สิทธิโชค
3. อาจารย์พนัชกร พิทธิยะกุล
4. อาจารย์สมจิตร ปรางสุวรรณ์
5. อาจารย์ยินดี รามทอง
6. ผอ.อมรรัตน์ ไกรสุข
7. ผอ.ประสาน โรหิโตปการ

รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ จัดสร้างแผนปฏิบัติการ รูปแบบกิจกรรมการดำเนินโคงการ จัดสร้างคู่มือทีมผู้ดูแล