จัดการอบรมการออกแบบการจัดกิจกรรมและสื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ (โดยใช้กระบวนการ PLC – Plan Do See และ Reflect ทุกขั้นตอน)

กิจกรรม : จัดการอบรมการออกแบบการจัดกิจกรรมและสื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ (โดยใช้กระบวนการ PLC – Plan Do See และ Reflect ทุกขั้นตอน)
วันที่ 06/07/2019 - 07/07/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 75 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบโครงการ/ทีมวิทยากร จำนวน 8 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 20 โรงเรียน
ครูผู้ดูแลกิจกรรมลดเวลารู้เพิ่มเวลาเรียน โรงเรียนละ 2 ท่าน จำนวน 38 คน
ครูผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ รวมทุกโรงเรียน จำนวน 10 ท่าน

รายละเอียดกิจกรรม :
มีการอธิบายแนวคิดพัฒนาการจัดคุณภาพการจัดการเรียนรู้อ่านออกเขียนได้ โดยใช้กระบวนการ PLC
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
อาจารย์ ดร.ฐากร สิทธิโชค
อาจารย์พนัชกร พิทธิยะกุล
อาจารย์สมจิตร ปรางสุวรรณ์
อาจารย์ยินดี รามทอง
โดยมีการแบ่งกลุ่ม เป็น
- กลุ่มประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
- กลุ่มประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
หลังจากนั้นครูออกแบบการจัดกิจกรรมและสื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้
(โดยใช้กระบวนการ PLC – Plan Do See และ Reflect ทุกขั้นตอน)