การฝึกปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และ การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study: LS) ในสถานศึกษา

กิจกรรม : การฝึกปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และ การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study: LS) ในสถานศึกษา
วันที่ 27/11/2018 - 29/11/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 598,460.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 69 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียน,ครูผู้รับผิดชอบการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 Check in PLC
กิจกรรมที่ 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการศึกษาชั้นเรียน (LS)
กิจกรรมที่ 3 ฝึกปฏิบัติการ Reflection in Action
กิจกรรมที่ 4 เตรียมการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติกำรศึกษาชั้นเรียนจริง
กิจกรรมที่ 5 พบปะผู้เชี่ยวชาญ ครูนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนการเปิดชั้นเรียน
กิจกรรมที่ 6 เปิดชั้นเรียน (Open class) ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการศึกษาชั้นเรียน
กิจกรรมที่ 7 สะท้อนผลจากการศึกษาชั้นเรียน (Reflection)
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมโรงเรียนบันดาลใจ