จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหัวข้อ English for Tourism

กิจกรรม : จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหัวข้อ English for Tourism
วันที่ 01/07/2019 - 04/07/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 45 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียดกิจกรรม :
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหัวข้อ Tourist Attractions
เวลา 13.00-16.00 น. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหัวข้อ Travel Agencies
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหัวข้อ Travel Agencies
เวลา 13.00-16.00 น. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหัวข้อ Travel Agencies
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหัวข้อ Festivals
เวลา 13.00-16.00 น. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหัวข้อ Local Food
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหัวข้อ Local Products
เวลา 13.00-16.00 น. กิจกรรม Role Play โดยให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้เรียนมา