โครงการส่งรายงาน ง.1 ล่าช้า

select y
select p
select s
submit
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการรายงานงวดที่วันเริ่มต้นงวดวันครบกำหนดล่าช้า(วัน)
1 2562 สตูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา:การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การพัฒนาผู้เรียน จังหวัดสตูล กำลังดำเนินโครงการ 2 08 พ.ค. 2562 10 พ.ค. 2562 1417
2 2562 สงขลา โครงการมหาวิทยาลัยตัวอย่าง ปี 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.พ. 2562 01 ส.ค. 2562 1334
3 2562 นราธิวาส โครงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นพี่เลี้ยง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.พ. 2562 31 ส.ค. 2562 1304
4 2562 นราธิวาส โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562 1274
5 2562 สงขลา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) เป็นพี่เลี้ยง กำลังดำเนินโครงการ 1 09 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 1274
6 2562 สตูล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองสตูล - ลบโครงการออก กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562 1274