About us

โดย sutthiphong on 10 พ.ย. 61 12:52

ติดต่อ/สอบถาม การใช้งานได้ที่.. ชื่อ-สกุลโทรศัพท์ e-mailสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋)Line ID : 1818254308-1818-2543 sutthiphongu@gmail.com ภาณุมาศ นนทพันธ์ (หมี)  

ที่มาโครงการ

โดย sutthiphong on 10 พ.ย. 61 12:50

จากนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน ได้มุ่งทิศทางใบการพัฒนาประเทศชาติ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านการอุดมศึกษา หนึ่งในนโยบายจากนโยบายด้านการอุดมศึกษาตามข้อแถลงเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใน ปัจจุบัน ต้องเร่งแก้ใฃปัญหาในการปฏิรูปการศึกษาในระดับชั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและเ

ติดตั้งระบบติดตามและประเมินผลโครงการเครือข่ายอุดมศึกษา

โดย Little Bear on 9 พ.ย. 61 21:25

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้เริ่มติดตั้งระบบติดตามและประเมินผลโครงการเครือข่ายอุดมศึกษา และทำการทดสอบการใช้งาน