directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองสตูล - ลบโครงการออก

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองสตูล - ลบโครงการออก
ภายใต้องค์กร เครือข่ายอุดมศึกษา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 กุมภาพันธ์ 2019
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2019 - 30 สิงหาคม 2019
งบประมาณ 22,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร. วรรณดี สุธาพาณิชย์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.พ. 2019 30 ก.ย. 2019 1 ก.พ. 2019 30 ก.ย. 2019 22,000.00
รวมงบประมาณ 22,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

จำนวนผู้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

5.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 22,000.00 2 22,000.00
1 - 15 มี.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ 0 12,000.00 12,000.00
18 - 30 มี.ค. 62 ประชุมกลุ่มย่อย 0 10,000.00 10,000.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2019 10:17 น.