รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองสตูล - ลบโครงการออก
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 สิงหาคม 2562
งบประมาณ 22,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร. วรรณดี สุธาพาณิชย์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562 1 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562 22,000.00
รวมงบประมาณ 22,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

จำนวนผู้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

5.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 - 15 มี.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ 12,000.00 12,000.00
18 - 30 มี.ค. 62 ประชุมกลุ่มย่อย 10,000.00 10,000.00
รวม 0 22,000.00 2 22,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย piyaporn piyaporn เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 10:17 น.