โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) : พัฒนาครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนบ้านหัวหิน

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทางด้านคณิตศาสตร์โดยมีโครงงานเป็นฐาน14 สิงหาคม 2562
14
สิงหาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย ลักษมี วิทยา
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

08.00 เริ่มโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทางด้านวิทยาศาสตร์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ชิ้นงานผ้ามัดย้อม โดยใช้สีจากพืชธรรมชาติ