directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) : พัฒนาครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนบ้านหัวหิน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) : พัฒนาครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนบ้านหัวหิน
ภายใต้องค์กร เครือข่ายอุดมศึกษา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 สิงหาคม 2562
งบประมาณ 30,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักษมี วิทยา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและคณาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.5250218548977,99.336061477661place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562 30,000.00
รวมงบประมาณ 30,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์
10.00
2 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทางด้านสิ่งแวดล้อม
10.00
3 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทางด้านคณิตศาสตร์
10.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านหัวหิน ตั้งอยู่ที่ อ.สิเกา จ.ตรัง เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูทั้งสิ้น 9 คน นักเรียนรวมทั้งสิ้น 124 คน ได้ประสบปัญหาในการจัดการเรียน การสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีครูที่จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์โดยตรงน้อย ทำให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้ไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตามครูโรงเรียนบ้านหัวหินผลักดันให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมประกวดโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสทางด้านวิชาการแต่ยังขาดที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับศษสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตรัง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำโครงการร่วมกับโรงเรียน เพื่อนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของคณะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ไปช่วยแก้ปัญหาหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับครู และครูสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักเรียน เป็นการช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคอุดมศึกษาและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 2) ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 3) ผลิตและพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 4) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 5) ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ 6) พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนให้นำประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะภาคอุดมศึกษาซึ่งประสานพลังขับเคลื่อนในรูปของเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่าย โดยมีสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกกระจายทั่วทุกภูมิภาคและมีความพร้อมทั้งด้านความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากรและเทคโนโลยีที่จะให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคอุดมศึกษาและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ50 ของผู้เข้ารับการอบรม

0.00
2 2. เพื่อให้ครูพัฒนาทักษะวิชาชีพ ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน ผลิตนวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อม

ครูสามารถนำทักษะทางวิทยาสาสตร์ คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ไปถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้กับการสอนได้

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 7
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
โรงเรียนบ้านหัวหิน 7 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 15,000.00 3 30,000.00
15 พ.ค. 62 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ 0 0.00 10,000.00
29 พ.ค. 62 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทางด้านคณิตศาสตร์โดยมีโครงงานเป็นฐาน 0 5,000.00 10,000.00
12 มิ.ย. 62 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงงานเป็นฐาน 0 10,000.00 10,000.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ใน   การจัดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานได้
  2. ครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ใน   การจัดการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานได้
  3. ครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ใน   การจัดการเรียนรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานได้
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562 10:17 น.