วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : 1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : 2. เพื่อให้ครูพัฒนาทักษะวิชาชีพ ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน ผลิตนวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อม

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

15 พ.ค. 62 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ 0.00 -
29 พ.ค. 62 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทางด้านคณิตศาสตร์โดยมีโครงงานเป็นฐาน 5,000.00 -
12 มิ.ย. 62 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงงานเป็นฐาน 10,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้