สร้างสรรค์เครือข่าย Hybrid PLC ผ่าน TPCK Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สร้างสรรค์เครือข่าย Hybrid PLC ผ่าน TPCK Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. ดร.มะยูตี ดือรามะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประธาน 2. ดร.อิสมาอีล ราโอบ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย รองประธาน 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดี กรรมการ 4. อาจารย์มาหามะรอสลี แมยู รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กรรมการ 5.
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7357204226189,101.32374016244
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 30 ก.ย. 2562 400,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (400,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (0.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ก.พ. 62 - 7 ก.พ. 69 ประชุมคณะกรรมการ 15,000.00 53,500.00
1 ก.พ. 62 อบรมผู้รับผิดชอบ 0.00 -
1 - 2 มี.ค. 62 Workshop 1 28,000.00 -
2 - 3 มี.ค. 62 QAiMt Model KAHOOT 28,000.00 -
รวม 0 71,000.00 1 53,500.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Ab-dulloh Dalaeboh Ab-dulloh Dalaeboh เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 10:30 น.