โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) : พัฒนาครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) : พัฒนาครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วข.ตรัง
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 30,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธเนศ สินธุ์ประจิม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.3921791305469,99.355984926224

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Tanayt Sinprachim Tanayt Sinprachim เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 15:29 น.