ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหัวข้อ English for Tourism1 กรกฎาคม 2562
1
กรกฎาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย suthida.p
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนจำนวน 4 วันในหัวข้อ English for Tourism โดยมีหัวข้อย่อยๆ ดังนี้     Tourist Attractions, Travel Agencies, Festivals, Local Food, and Local Products
  2. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งนักเรียนต้องใช้ภาษาตามที่ได้เรียนมาตลอดทั้งโครงการ     เพื่อแต่งบทสนทนาที่ใช้ในการแสดงบทบาทสมมติ
  3. ประเมินผลภาพรวมในการจัดกิจกรรม โดยให้นักเรียนตอบแบบประเมินโครงการ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถพูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวได้ ผลลัพธ์
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น