รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่อนุมัติ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2562 - 4 กรกฎาคม 2562
งบประมาณ 30,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์สุทธิดา พรจำเริญ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.2110353111744,99.727211384008

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวให้กับโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ความสามารถในการพูดโต้ตอบด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของนักเรียน

0.00
2 เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียน

ความสามารถในการพูดโต้ตอบสื่อสารของนักเรียน

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 - 4 ก.ค. 62 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหัวข้อ English for Tourism 30.00 29,743.60
รวม 0 30.00 1 29,743.60
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวได้
  2. นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบสื่อสารได้

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย suthida.p suthida.p เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 12:04 น.