รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม Having Fun While Teaching English
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
วันที่อนุมัติ 17 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 ธันวาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562
งบประมาณ 120,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ Ven. Dr. Zhen Yuan (Dai Choo Lee)
พี่เลี้ยงโครงการ วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.782958975636,100.39622599589
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 120,000.00
รวมงบประมาณ 120,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อกระตุ้นให้ครูสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุข

นักเรียนมีความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ

1.00
2 เพื่อสนับสนุนให้ครูตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน

สามารถตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 1 แห่ง

1.00
3 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ที่จะมีส่วนร่วมในการฟัง การพูด และการอ่าน ภาษาอังกฤษ

นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ เช่น การฟัง  การออกเสียง  การอ่านและคำศัพท์

1.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 120
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
โรงเรียนบ่อเกตุวิจิตรวิทยา 60 -
โรงเรียนวัดยางทอง 20 -
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 40 -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
17 ธ.ค. 61 - 12 ก.ค. 62 การสอนภาษาอังกฤษ 0.00 12,700.00
9 ก.พ. 62 อบรมครูผู้สอน 0.00 4,750.00
19 มี.ค. 62 การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ 0.00 23,795.00
15 ส.ค. 62 English Camp "Learning English Through STEM" 0.00 -
รวม 0 0.00 3 41,245.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานและรักในการเรียนภาษาอังกฤษ อีกทั้งครูผู้สอนแต่ละโรงเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถจะนำไปใช้ได้จริง

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) chutimadee

โครงการเข้าสู่ระบบโดย chutimadee chutimadee เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 09:47 น.