โครงการพัฒนาศักยภาพครูและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีวิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นพี่เลี้ยง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพครูและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีวิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นพี่เลี้ยง
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการใช้สื่อ e-learning พัฒนาการเรียนการสอนได้ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยให้สามารถจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการเดินตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง 3. เพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนยุวชนชาวประมงในโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง

1.โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีสื่อการสอนแบบ e-learning เพื่อการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา 2.โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีรูปแบบการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยเดินตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียงอย่างน้อย  1 ชุดการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 3.โรงเรียนเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นได้อย่างน้อย 1 เรื่อง

15.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
29 มิ.ย. 62 - 27 ธ.ค. 62 การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยให้สามารถจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการเดินตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียงตามความเหมาะสมกับผู้เรียน 102.00 -
14 ส.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนยุวชนชาวประมง 60.00 -
21 ก.ย. 62 การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถ ออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการใช้สื่อ e-learning พัฒนาการเรียนการสอน 137.00 -
21 ก.ย. 62 137.00 -
รวม 0 436.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) parichart

โครงการเข้าสู่ระบบโดย parichart parichart เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 15:49 น.