รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 14,880.00 0.00 1,400.00 13,463.60 0.00 0.00 29,743.60 30,000.00 99%
จังหวัดตรัง 9,600.00 0.00 0.00 20,400.00 0.00 0.00 30,000.00 60,000.00 50%
จังหวัดนราธิวาส 74,940.00 0.00 56,720.00 34,650.00 0.00 0.00 166,310.00 923,000.00 18%
จังหวัดปัตตานี 65,700.00 2,000.00 98,100.00 48,900.00 1,000.00 13,000.00 228,700.00 180,000.00 127%
จังหวัดสงขลา 60,560.00 44,110.00 84,686.00 59,902.00 40,007.00 16,688.00 305,953.00 540,000.00 57%
จังหวัดสตูล 75,100.00 0.00 206,660.00 127,620.00 0.00 0.00 409,380.00 562,000.00 73%
รวม 300,780.00 46,110.00 447,566.00 304,935.60 41,007.00 29,688.00 1,170,086.60 2,295,000.00 51%
สัดส่วน(%) 26% 4% 38% 26% 4% 3% 100%