รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 300,780.00 46,110.00 448,575.00 304,935.60 41,007.00 59,688.00 1,201,095.60 2,338,000.00 51%
รวม 300,780.00 46,110.00 448,575.00 304,935.60 41,007.00 59,688.00 1,201,095.60 2,338,000.00 51%
สัดส่วน(%) 25% 4% 37% 25% 3% 5% 100%