รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ทดสอบ**
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 17 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 ธันวาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562
งบประมาณ 120,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ venerable Zhen Yuan (Dai Choo Lee)
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.782958975636,100.39622599589
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 120,000.00
รวมงบประมาณ 120,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อกระตุ้นให้ครูสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุข

 

0.00
2 เพื่อสนับสนุนให้ครูตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน

 

0.00
3 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ที่จะมีส่วนร่วมในการฟัง การพูด และการอ่านภาษาอังกฤษ

 

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 130
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
โรงเรียนวัดบ่อเกตุวิจิตรวิทยา 60 -
โรงเรียนวัดยางทอง 20 -
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 50 -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
13 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 การสอนภาษาอังกฤษ 7,500.00 -
14 ก.พ. 62 อบรมครูผู้สอน 0.00 -
21 มี.ค. 62 - 22 ก.พ. 62 English Contest 0.00 5,500.00
รวม 0 7,500.00 1 5,500.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เน้นการปรับปรุงและพัฒนาครูและนักเรียน 2.เน้นการกระตุ้นให้นักเรียนรักการเรียนภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) chutimadee

โครงการเข้าสู่ระบบโดย chutimadee chutimadee เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 10:16 น.