19 มีนาคม 2562
chutimadeechutimadee
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่ร่วมโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 100.00 100.00 100.00 3,000.00 200.00 5,500.00 lock_open