assignment
บันทึกกิจกรรม
19 มีนาคม 2562
19
มีนาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย chutimadee
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่ร่วมโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น