directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) เป็นพี่เลี้ยง

assignment
บันทึกกิจกรรม
บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านท่าเนียน27 กันยายน 2562
27
กันยายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย Siriporn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ขั้นตอนวิธีดำเนินการ   7    กรกฎาคม 2562 ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานร่วมกับครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านท่าเนียน   12  กรกฎาคม 2562      ประชุมวางแผนการจัดโครงการร่วมกับนักศึกษาวิทยากรที่จะเป็นผู้สอนการอ่านร่วมกับ   27-28  กรกฏาคม 2562  จัดกิจกรรม “อ่านวรรณคดีไทย  การเล่าเรื่อง  และการเขียนภาษาไทย จากสื่อวรรณคดีมรดก”  ให้แก่นักเรียน                 19  สิงหาคม 2562          ติดตามประเมินโครงการ  และให้ข้อเสนอแนะแก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนท่าเนียนในการต่อยอดทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียน

กิจกรรมที่ดำเนินการพัฒนา - พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยแก่นักเรียน - สอนเสริมการวาดภาพประกอบเรื่อง  คำศัพท์  และวรรณคดีมรดกเรื่องอิเหนา  สังข์ทอง  และเงาะป่า - ฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องจากเรื่องที่อ่าน - ฝึกการทำงานเป็นทีม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิตโครงการฯ
                              1. ผลงานสมุดเล่มเล็กจากการสรุปเรื่อง  การวาดภาพ  และการเขียนคำศัพท์ของนักเรียน                                 2.  หนังสือเรื่องประกอบภาพวรรณกรรมมรดกของไทย 3 เรื่องคือ  เงาะป่า  อิเหนา  และสงข์ทอง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
1.นักเรียนมีพัฒนาการด้านในด้านทักษะการฟัง  การอ่าน การเล่าเรื่อง และการทำงานเป็นทีมเพิ่มขึ้น
              2. นักเรียนมีทัศนคติทางบวกต่อวรรณคดีมรดกของไทย  มีความรักการอ่าน  การเล่าเรื่อง  และการค้นคว้าความหมายคำศัพท์   โรงเรียน     1.ผลการเรียนภาษาไทยของนักเรียนดีขึ้น                   2. ครูมีทักษะการสอนที่เกิดจากการสังเกตการณ์การสอนของวิทยากรและวิทยากรผู้ช่วย                   3.โรงเรียนมีหนังสือวรรณคดีมรดก ไว้เป็นสื่อการสอนภาษาไทยประจำห้องสมุดโรงเรียน  และให้นักเรียนได้ค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 10. ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง เช่น ผลการประเมินโดยเปรียบเทียบระหว่าง Pre-test /Post-test/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักเรียนมีความรู้และทักษะการอ่าน  การเล่าเรื่อง  การเขียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น
11. ประโยชน์ที่โรงเรียนและชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการฯ ประโยชน์สำหรับโรงเรียน
1. โรงเรียนได้เห็นศักยภาพด้านการอ่าน  การเล่าเรื่อง  การเขียน ภาษาไทยของ 2. โรงเรียนมีสื่อการสอนวรรณคดีมรดกเพิ่มขึ้น

“บ้านนักอ่าน ลานเล่าเรื่อง” โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)17 สิงหาคม 2562
17
สิงหาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย Siriporn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 2. วางแผนการดำเนินงานเพื่อกำหนดกิจกรรม “บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า” ร่วมกับโรงเรียน 3.อาจารย์และทีมงานร่วมประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนลงพื้นที่ดำเนินงานเพื่อกำหนดกิจกรรม และจัดทำสื่อและรวบรวมสื่อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินกิจกรรม“บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า” โดยเตรียมสื่อและกิจกรรมตามความเชี่ยวชาญของสาขา วิชาสังคมศึกษา
 3. ดำเนินกิจกรรม “เปิดบ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า” ในโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) โดยกิจกรรมมีดังนี้
      4.1 คณะทำงานจากสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับคณะครูชี้แจงลักษณะกิจกรรมในโครงการ     4.2 นักศึกษาจากสถาบันชวนนักเรียนช่วยสร้างรูปบ้านจำลองมุมนักอ่านในห้องเรียน
      4.3 นักเรียนทำบ้านจำลองจากกล่องกระดาษเหลือใช้เพื่อเก็บสะสมคำศัพท์จากการอ่าน     4.4 ทีมพี่เลี้ยงมอบสื่อส่งเสริมการอ่าน หนังสือเล่ม และสื่อทำมือให้นักเรียนแต่ละห้อง ห้องละชุดเพื่อไปจัดเก็บในมุม “บ้านนักอ่าน ลานเล่าเรื่อง” ของห้องและหมุนเวียนกันอ่านครบทุกห้องภายใน 2  สัปดาห์ จำนวนชุดขึ้นอยู่กับจำนวนเด็ก
      4.5 แต่ละครั้งที่อ่านให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ยากหรือคำศัพท์ใหม่ที่อ่านเจอหย่อนลงในกล่องบ้านสะสมคำพร้อมด้วยเงิน 1 บาท
 4. การติดตามผล โดยการกำหนดให้เด็กประเมินตนเองว่าอ่านอะไรไปบ้างในแต่ละวันด้วยการบันทึกสิ่งที่อ่านลงในสมุดบันทึกทำมือของตนเอง และอาจมีการประกวดสมุดบันทึกรายบุคคล
 5. กิจกรรม “เปิดบ้านเปิดลานนักเล่า”  นักเรียนเปิดกล่องบ้านสรุปคำศัพท์ยากและรวมเงินในกล่องบ้าน พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวที่ได้จากการอ่าน โดยการพูดเล่าเรื่อง เขียนเล่าเรื่อง วาดรูปเล่าเรื่อง ตามลักษณะการออกแบบกิจกรรมของแต่ละศาสตร์วิชา
 6. ติดตามผลหลังการดำเนินงาน และประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. สามารถส่งเสริมศักยภาพด้านการอ่าน การเขียน การวาดรูป ให้กับนักเรียน  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบที่หลากหลาย
 2. สามารถสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในท้องถิ่น มีการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน และชุมชน
 3. สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนและครูผู้สอน ผ่านรูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ โดยเน้นกิจกรรมเสริมทักษะด้านการอ่าน และการเขียนเพื่อลดปัญหาการอ่าน ไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน
บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนรักเมืองไทย 623 กรกฎาคม 2562
23
กรกฎาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย PitchayaSuwanno
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ลงพื้นที่ประชุมผู้บริหาร ครู โรงเรียนรักเมืองไทย 6 บ้านโตนงาช้าง ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่เพื่อวางแผนการทำงาน วันที่ 19 มิถุนายน 2562
 2. การดำเนินกิจกรรมพัฒนานักเรียน ทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 2 ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนตามโครงการ "บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า" วันที่ 9 กรฎาคม 2562 ครั้งที่ 3 ติดตามผลการพัฒนาการอ่านและทำกิจกรรมร่วมกับครู อาจราย์และนักเรียน วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการโดยคัดเลือกและประกาศรายชื่อนักเรียนที่สะสมคำศัพท์ได้มากที่สุด จำนวน 6 รางวัล (ชั้นปีละ 1 รางวัล) และนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดอีก 1 รางวัล และรางวัลนักเรียนผลงานดีเด่นจำนวน 2 รางวัล (ช่วงป.1-3 1 รางวัล และ ป.4-6 1 รางวัล) และหัวหน้าโครงการกล่าวสรุปปิดโครงการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ ติดตามและประเมินผลโครงการ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 3.การดำเนินการติดตามกิจกรรมพัฒนานักเรียน
 3. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
 4. ติดตามและประเมินผลโครงการ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดความร่วมมือในการทงานร่วมกันระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และชุมชนโดยรอบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การพูด และการเขียนของนักเรียน

บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านหาร25 มิถุนายน 2562
25
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย Siriporn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ลงพื้นที่ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านหาร กับคณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 18 มิถุนายน 2562   2. ลงพื้นที่จัดกิจกรรม“บ้านนักอ่าน...ลานเรื่องเล่า เรียนรู้ศัพท์ภาษาไทยผ่านบทเพลง” โดยลงพื้นที่จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง ดังนี้   - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมเรียนรู้ศัพท์ภาษาไทยผ่านบทเพลง ตอน คำภาษาถิ่น
    - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมเรียนรู้ศัพท์ภาษาไทยผ่านบทเพลง ตอน คำไวพจน์   - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 จัดกิจกรรมเรียนรู้ศัพท์ภาษาไทยผ่านบทเพลง ตอน คำราชาศัพท์   - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562  จัดกิจกรรมเรียนรู้ศัพท์ภาษาไทยผ่านบทเพลง ตอน ประมวลความรู้สู่การปฏิบัติจริง   3. สรุปโครงการ “บ้านนักอ่าน...ลานเรื่องเล่า เรียนรู้ศัพท์ภาษาไทยผ่านบทเพลง”
  1. จัดนิทรรศการ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เกิดความร่วมมือในการทำกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกันระหว่างโรงเรียนบ้านหารกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่   2. นักเรียนโรงเรียนบ้านหารที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกและทบทวนทักษะการอ่านและการเขียนในสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย   3. นักเรียนโรงเรียนบ้านหารได้เรียนรู้การฝึกหัดร้องเพลงเบื้องต้นที่ถูกต้อง และสามารถร่วมร้องเพลงหมู่ได้   4. นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ฝึกปฏิบัติการทำงานจริง กล่าวคือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยได้ฝึกปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาไทย และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม ได้จัดกิจกรรมเล่นดนตรีเพื่อสันทนาการ และสอนนักเรียนร้องเพลงในสถานการณ์จริง   5. โรงเรียนได้รับไฟล์มิวสิกวิดีโอเพลงสดุดีจอมราชา โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร่วมกันร้องเพลงหมู่ ซึ่งโรงเรียนสามารถนำไฟล์วิดีโอดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้
 2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ   ครู
  ครูสามารถใช้หนังสือนิทานฯ สำหรับประกอบการเรียนการสอนหรือให้ผู้เรียนอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือแบบเรียนตามความสามารถในการอ่านของนักเรียนแต่ละคน
  นักเรียน นักเรียนสามารถอ่านหนังสือนิทานฯ เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนเนื่องจากเด็กที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาเป็นวัยที่สนใจเกี่ยวกับชีวิตจริงมากขึ้น ชอบฟังเรื่องราวต่างๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้นจากการอ่านหนังสือ โดยเฉพาะหนังสืออ่านเพิ่มเติมในรูปแบบหนังสือนิทาน เช่น นิทานพื้นบ้าน (Folk Tales) นิทานสอนคติธรรม (Fables) เนื่องจากมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ให้ความรู้ สอดแทรกคติและคุณธรรมเพื่อสอนใจ มีลักษณะเป็นเรื่องราวเชื่อมโยงและมีภาพประกอบ ช่วยทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน ตอบสนองความต้องการ ความอยากรู้อยากเห็น และช่วยกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ในการอ่านของเด็ก   โรงเรียน
  โรงเรียนนำไฟล์มิวสิกวิดีโอเพลงสดุดีจอมราชา ที่มีนักเรียนโรงเรียนบ้านหารร่วมร้องเพลงหมู่ ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านนาแสน18 มิถุนายน 2562
18
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย Piyada12
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1 ได้มีการประชุมกับครูใหญ่และครูในโรงเรียน เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในภาพรวม 2 มีการประชุมทีมงาน เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ และกิจกรรมที่สามารถสอดคล้องกับโครงการ 3 ลงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการประชุมกับครูและหัวหน้าวิชาการที่ดูแลโครงการ เพื่อรับทราบวัตุประสงค์ และ ข้อมูลเพื่อเติมที่ทางโรงเรียนต้องการในการพัฒนานักเรียน โดยเฉพาะเรื่อง วันและเวลาที่เหมาะสม จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโรงเรียนต้องการพัฒนาให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และ ประถมศึกษา 1 – 6 จำนวน 55 คน ให้มีความสนใจ และรักการเรียนภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งต้องการให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นคำศัพท์ ประโยคอย่างง่าย และ นิทานอย่างง่ายได้ นอกจากนี้ต้องการพัฒนานักเรียนในเรื่องทักษะการฟังและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดในเรื่องทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
4 มีการจัดประชุมกับกับทีมงานและนักศึกษาที่ต้องลงไปจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียน 5 มีทีมงานลงไปจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มนักเรียนอนุบาล 1 -3กลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1 – 3 และ กลุ่มระดับชั้นประถมศึกษา 4 – 6
กิจกรรมที่ดำเนินการพัฒนา   ช่วงชั้นอนุบาล
จัดกิจกรรมผ่านการร้องเพลง A-Z และ Old McDonald has a farm และการเรียนรู้การอ่านออกเสียงคำศัพท์ เรื่อง Animals ได้แก่ Fish, Cow, Cat, Goat, Sheep เป็นต้น โดยผ่านกิจกรรมเกมส์และชิ้นงาน   ช่วงชั้นที่ 1     จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ Theme: Occupations and Workplace โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อาชีพผ่านเพลง Occupations ฝึกการอ่านออกเสียงที่เป็นคำและประโยคอย่างง่าย พร้อมทั้งผ่านกิจกรรมเกมส์ โดยนักเรียนได้เรียนจากคำศัพท์ ไปสู่รูประโยคอย่างง่าย และเชื่อมโยงไปถึงสถานที่ทำงาน ได้แก่ Teacher – I am a teacher. A teacher works in a school.
    ช่วงชั้นที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ Theme: A hero in my dream โดยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านคำศัพท์ในหมวดหมู่ ได้แก่ Animals, Environment, and Sports ซึ่งนักเรียนเรียนรู้การสะกดคำ การอ่านออกเสียงผ่านเกมส์ รวมไปถึงการอ่านนิทานที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เรียนรู้ และให้นักเรียนได้มีการฝึกสร้างรูปประโยคอย่างง่ายเป็นตัวละคร จนนำไปสู่การสร้างนิทานเกี่ยวกับ My hero

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิตโครงการฯ (เช่น คู่มือ สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน เป็นต้น) จากการจัดกิจกรรม
    ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 2. สื่อการเรียนการสอน ได้แก่ Flash cards, เกมส์ และ เพลง 3. ชิ้นงานเชิงบูรณาการ (โปรดแนบผลผลิตโครงการฯ ในภาคผนวก) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ   ครู : ได้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษใหม่ๆ โดยผ่านการทำกิจกรรมเกมส์
นักเรียน : ได้พัฒนาทักษะการอ่าน และความคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านการฝึกแต่งประโยคอย่างง่าย   โรงเรียน: ได้สร้างเครือข่ายในการพัฒนาครูและนักเรียนในโรงเรียน ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง เช่น ผลการประเมินโดยเปรียบเทียบระหว่าง Pre-test /Post-test/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน       นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์ อ่านออกเสียง หรือเล่าเรื่องราว โดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ประโยชน์ที่โรงเรียนและชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการฯ       1 ครูได้เห็นเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษใหม่ๆ เพื่อใช้พัฒนานักเรียนในโรงเรียน       2 นักเรียนในโรงเรียนได้เพิ่มพูนเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรูปแบบ Theme มีการพัฒนาการอ่านออกเสียงในรูปแบบคำศัพท์ และประโยคอย่างง่ายได้ถูกต้อง
ประโยชน์ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับจากการดำเนินโครงการฯ       1 นักศึกษาครูวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีการพัฒนากระบวนการสอน การวางแผน การผลิตสื่อ และ การทำงานเป็นทีม       2 นักศึกษาครูวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีการฝึกสอนในสถานศึกษาจริง ได้รู้จักการแก้ไขปัญหาในสภาพจริง       3 สาขาและมหาวิทยาลัยได้มีการสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์กับชุมชน

บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนวัดควนเนียง14 มิถุนายน 2562
14
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย Siriporn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่ทำกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2562
ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานร่วมกับครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดควนเนียง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ลงพื้นที่ทำกิจกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2562
1. มอบกล่องคำศัพท์และสมุดบันทึกกิจกรรม “สะสมศัพท์สะสมทรัพย์”
2. มอบหนังสือประเภทต่าง ๆ  ทั้งเรื่องสั้น สารคดี วรรณคดีวรรณกรรม นิทาน นิยาย และอื่น ๆ
3. มอบสมุดฉีกเพื่อให้นักเรียนใช้เขียนคำศัพท์หยอดลงกล่องแก่ทางโรงเรียน

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ 3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบการทำกิจกรรม “บ้านนักอ่านลานเรื่องเล่า” ของนักเรียน ติดตามการให้ความสนใจของนักเรียนและการสะสมศัพท์อย่างต่อเนื่องของนักเรียน

ดำเนินการติดตามผลการสะสมศัพท์ของนักเรียนเพื่อมอบของรางวัล ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบคำศัพท์พร้อมความหมายที่เขียนแล้วนำมาบรรจุกล่อง ตรวจผลการสะสมศัพท์ของนักเรียนและมอบของรางวัลตามลำดับจำนวนการสะสมศัพท์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คนที่อ่านมาก สะสมได้มาก และเพื่อให้นักเรียนสนใจอ่านมากขึ้น และตรวจสอบสมุดบันทึกกิจกรรมของนักเรียน ที่มีการบันทึกคำศัพท์ และวาดภาพประกอบเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้น ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงข้อตกลง ประชุมวางแผนปการดำเนินงานโครงการ การให้นักเรียนร่วมกิจกรรมโดยเขียนคำศัพท์หยอดลงกล่องแก่ทางโรงเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนอ่านหนังสือที่สนใจ และเขียนคำศัพท์ที่สนใจพร้อมอธิบายความหมาย เพื่อให้เกิดทักษะการรับรู้ความหมายและมีคลังคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นตามโครงการ “บ้านนักอ่านลานเรื่องเล่า”

ครั้งที่ 3 ได้ตรวจสอบและติดตามการอ่านหนังสือและการเขียนคำศัพท์ของนักเรียน การสะกดคำ การบันทึกคำศัพท์ โดยได้ติดตามการอ่านของนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ระดับชั้น ป.1-ป.6 ติดตามสภาพปัญหาการอ่าน การเขียนสะสมคำศัพท์จากคุณครูประจำชั้น คุณครูฝ่ายวิชาการ

ครั้งที่ 4 นักเรียนสามารถเขียนคำศัพท์ได้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การมีความกล้าแสดงออก ความรับผิดชอบ จากการทำกิจกรรมทำให้นักเรียนได้อ่านหนังสือหลากหลายมากขึ้น อาทิ สมุดภาพ นิทาน เรื่องสั้น ความรู้รอบตัว เรื่องราวในบทความต่าง ๆ ทำให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ในแต่ละระดับชั้นได้ เกิดการสอนคำศัพท์จากการอ่าน จากการถามครู ถามเพื่อน ถามรุ่นพี่ คุณครูแจ้งว่า ผลการเรียนวิชาอื่น ๆ เมื่อนักเรียนรักการอ่าน การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

โดยนวัตกรรมที่ใช้ในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสำหรับครูและนักเรียนของสถานศึกษา ได้แก่ สมุดบันทึกกิจกรรม “บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า” เป็นสมุด “สะสมศัพท์สะสมทรัพย์” ซึ่งนักเรียนเขียนคำศัพท์พร้อมความหมายที่ได้จากการอ่าน และวาดภาพประกอบการอธิบายความ

ผลลัพท์ในภาพรวมที่เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนวัดควนเนียง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา         - เกิดการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จากกิจกรรมการอ่านหนังสือ การเขียนคำศัพท์พร้อมอธิบายความหมายของคำ และวาดภาพสร้างสรรค์เพื่อสื่อความหมายคำศัพท์ที่ได้จากการอ่าน
- สนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่าน สนใจอ่านหนังสือมากขึ้นจากหนังสือหลากหลายประเภท และได้รับความรู้จากการอ่านอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ - พัฒนาทักษะการคิดเพื่อการสื่อความ เพื่อร้อยเรียงความคิดกับการเขียนสื่อความให้ผู้รับสาร (ผู้อ่าน) สามารถเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่เขียนอธิบายในสมุดบันทึกกิจกรรม (คุณครูตรวจสอบการเขียนอธิบายความหมายของคำที่นักเรียนเขียน ว่าถูกต้องหรือสอดคล้องตามความที่แท้จริงหรือไม่)
- ฝึกความคิดด้านการสื่อภาพตามจินตนาการ อันเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะการคิดสื่อความหมายถึงความสัมพันธ์ของคำกับภาพวาด และการตกแต่งภาพที่สวยงาม เป็นการสนับสนุนสมาธิให้แก่นักเรียนมากขึ้น

ผลผลิตที่ได้ ได้แก่ สมุดบันทึกกิจกรรม “สะสมศัพท์สะสมทรัพย์” ภายในสมุดมีการเขียนคำศัพท์พร้อมอธิบายความหมาย และวาดภาพสวยงามประกอบการอธิบายความหมาย (โปรดแนบผลผลิตโครงการฯ ในภาคผนวก)

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ   ครู ครูเห็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ในด้านทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน  นักเรียนมีความสนใจในการอ่าน รักการอ่านมากขึ้น และกล้าแสดงออกทางความคิดมากขึ้น ครูสามารถนำรูปแบบกิจกรรมไปต่อยอดในการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน และบูรณาการกับการสอนรายวิชาอื่น ๆ ได้ นักเรียน นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนเพิ่มมากขึ้น กิจกรรม “สะสมศัพท์สะสมทรัพย์” พัฒนาทักษะการคิดเพื่อการสื่อความ เพื่อร้อยเรียงความคิดกับการเขียนสื่อความให้ผู้รับสาร (ผู้อ่าน) สามารถเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่เขียนอธิบายในสมุดบันทึกกิจกรรม อีกทั้งนักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการจากการวาดภาพประกอบความหมายของคำ โรงเรียน โรงเรียนได้เห็นศักยภาพของนักเรียนมากขึ้น สามารถนำสื่อการเรียนรู้ของนักเรียนไปจัดแสดงทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนให้โรงเรียนอื่น ๆ หรือผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการทางการเรียนรู้และความคิดที่นักเรียนได้รับจากการอ่าน พร้อมความคิดในการเขียนสื่อความหมายและความคิดจากจินตนาการผ่านภาพวาดอันสวยงาม

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่โรงเรียนและชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการฯ ประโยชน์สำหรับโรงเรียน : โรงเรียนได้เห็นศักยภาพของนักเรียนมากขึ้น สามารถนำสื่อการเรียนรู้ของนักเรียนไปจัดแสดงทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนให้โรงเรียนอื่น ๆ หรือผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการทางการเรียนรู้และความคิดจากจินตนาการที่นักเรียนได้รับจากการอ่าน พร้อมความคิดในการเขียนสื่อความหมายและความคิดจากจินตนาการผ่านภาพวาดอันสวยงาม อีกทั้งนักเรียนมีพัฒนาการด้านการรับสารที่ดีขึ้น เพราะอ่านหนังสือมากขึ้น ประโยชน์สำหรับชุมชน : นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการอ่าน สามารถนำความรู้ของตนเองไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์แก่ชุมชน เช่น การบอกกล่าวให้คนในชุมชนดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การบริโภคที่ถูกต้อง เป็นต้น ผู้ปกครองหรือผู้คนในชุมชนก็จะได้รับประโยชน์จากนักเรียน อีกทั้งได้เห็นลูกหลานที่เป็นนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น และมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดีขึ้นก็ย่อมสร้างความสุขแก่ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้อาศัยในชุมชน         ประโยชน์ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับจากการดำเนินโครงการฯ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้บริการวิชาการในฐานะมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ การสอนและการเรียนรู้ร่วมกับกับทุกฝ่าย ทั้งทางโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน รวมถึงนักเรียน ได้สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทั้งทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิด ความรู้ จินตนาการ และความสามารถเต็มที่ตามศักยภาพ ของตน อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้พัฒนานักศึกษาที่มีจิตอาสาในการบริการวิชาการ ร่วมทำกิจกรรมกับทางโรงเรียน อันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย

บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านฉลุง14 มิถุนายน 2562
14
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย Siriporn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

14 มิถุนายน 2562 ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานร่วมกับครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านฉลุง 20 มิถุนายน 2562 ร่วมทำกิจกรรมกับคุณครูและนักเรียน โดยมมอบกล่อง “สะสมศัพท์ สะสมทรัพย์” สมุดบันทึกกิจกรรม และสื่อการสอนแก่ทางโงเรียน
22 กรกฎาคม 2562 ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำโครงการ “บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า” ของคุณครูและนักเรียน 27 กรกฎาคม 2562 เปิดกล่อง “สะสมศัพท์ สะสมทรัพย์” และสรุปผลการ “สะสมศัพท์ สะสมทรัพย์” ของนักเรียน และมอบของรางวัลแก่นักเรียนที่มีการสะสมศัพท์สะสมทรัพย์ได้จำนวนมากตามลำดับ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางโรงเรียนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก นักเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียนที่ดีขึ้น  และใช้เวลาว่างให่เกิดประโยชน์โดยการอ่านหนังสือ นิทาน วรรณคดี ตลอดจนบทความที่ทางมหาวิทยาลัยได้นำไปให้  นอกจากนี้ได้มีการบูรณาการเข้ากับทักษะศิลปะคือการวาดภาพลงในสมุดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยให้ไว้เพื่อบันทึกคำศัพท์  ทางโรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างมากหากได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจะให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีตลอดไป

บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนวัดเขากลอย6 มิถุนายน 2562
6
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย Siriporn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ขั้นตอนวิธีดำเนินการ แนวทาง/วิธีการดำเนินโครงการ โรงเรียน/กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม         ครู นักเรียน 1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปะสร้างสรรค์ในโรงเรียนบูรณาการบ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า คณะทำงาน
2. ดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในโรงเรียนบูรณาการการบ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า คณะทำงาน
3. จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในโรงเรียนบูรณาการการบ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า บันทึกประสบการณ์ และกิจกรรมการวาดภาพประกอบพืชในท้องถิ่น โรงเรียนวัดเขากลอย 5 90 4. การติดตามผล โดยการกำหนดให้เด็กประเมินตนเองในแต่ละสัปดาห์โดยครูอธิบายให้เด็กรู้จักใช้แบบบันทึกการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้สติ้กเกอร์ เมื่อเด็กปฏิบัติงานศิลปะสำเร็จและเพิ่มสติ้กเกอร์ให้ผลงานที่โดดเด่นในแบบบันทึกการปฏิบัติรายบุคคล โรงเรียนวัดเขากลอย 5 90 .   กิจกรรมที่ดำเนินการพัฒนา กิจกรรมที่ 1 การออกแบบภาพประกอบพืชในท้องถิ่นของโรงเรียนวัดเขากลอย กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า “นิทานอาชีพในฝันด้วยภาษาอังกฤษ ”ระดับประถมศึกษาที่1-6 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า “สงขลาน่าอยู่” ระดับประถมศึกษาที่ 1-3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมบ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า “เทคนิคการระบายสีน้ำ”ระดับประถมศึกษาที่ 3-6

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิตโครงการฯ จากการจัดกิจกรรม  ได้แก่ ผลงานภาพภาพประกอบพืชในท้องถิ่นของโรงเรียนวัดเขากลอย ผลงานศิลปะของนักเรียน  คู่มือสื่อเอกสารการเรียนการสอน สมุดบันทึกคำศัพท์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ   ครู ได้รับความรู้เทคนิคการระบายสีน้ำ การการวาดภาพประกอบ สามารถนำความรู้ไปสอนนักเรียนได้ นักเรียน ได้รับความรู้เทคนิคการระบายสีน้ำ  การการวาดภาพประกอบ  ฝึกสมาธิ เสริมสร้างจินตนาการ สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ และพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน   โรงเรียน มีความสวยงามน่าอยู่มากขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการของคนในท้องถิ่น

บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ17 พฤษภาคม 2562
17
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย PitchayaSuwanno
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียน
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างหนังสือนิทาน
 3. ดำเนินกิจกรรม “เปิดบ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า”
  -คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะครูชี้แจงลักษณะกิจกรรม -ทีมพี่เลี้ยงมอบสื่อส่งเสริมการอ่าน ได้แก่หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนเพื่อไปจัดเก็บในมุม “บ้านนักอ่าน ลานเล่าเรื่อง” ของของโรงเรียน -ทีมพี่เลี้ยงเล่านิทาน (จริยธรรมด้านการพูด)และ(จริยธรรมด้านการกระทำ)ให้กับนักเรียนฟังและให้นักเรียนบันทึกคำศัพท์ยากหรือคำศัพท์ใหม่ลงในสมุดบันทึกพร้อมทั้งเขียนคำศัพท์ลงในบัตรคำเพื่อนำไปหย่อนกล่องสะสมคำศัพท์จากนั้นให้นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือนิทานด้วยตนเองโดยในแต่ละครั้งที่อ่านให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ยากหรือคำศัพท์ใหม่ที่อ่านเจอลงในสมุดบันทึกและเขียนใส่บัตรคำหย่อนลงในกล่องสะสมคำศัพท์
 4. การติดตามผล โดยการกำหนดให้เด็กประเมินตนเองว่าอ่านอะไรไปบ้างในแต่ละวันด้วยการบันทึกสิ่งที่อ่านลงในสมุดบันทึกทำมือของตนเอง และมีการประกวดสมุดบันทึกรายบุคคล โดยที่คณะทำงานจะดำเนินการติดตามผล 3 ครั้ง
  1. กิจกรรม “เปิดบ้านเปิดลานนักเล่า”  นักเรียนเปิดกล่องสะสมคำศัพท์สรุปคำศัพท์ยากในกล่อง พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวที่ได้จากการอ่าน โดยการพูดเล่าเรื่อง
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แก่ หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาจริยธรรมสำหรับเด็กประถมศึกษา จำนวน 10 เล่ม (โปรดแนบผลผลิตโครงการฯ ในภาคผนวก) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ   ครู
ครูสามารถใช้หนังสือนิทานฯ สำหรับประกอบการเรียนการสอนหรือให้ผู้เรียนอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือแบบเรียนตามความสามารถในการอ่านของนักเรียนแต่ละคน
นักเรียน นักเรียนสามารถอ่านหนังสือนิทานฯ เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนเนื่องจากเด็กที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาเป็นวัยที่สนใจเกี่ยวกับชีวิตจริงมากขึ้น ชอบฟังเรื่องราวต่างๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้นจากการอ่านหนังสือ โดยเฉพาะหนังสืออ่านเพิ่มเติมในรูปแบบหนังสือนิทาน เช่น นิทานพื้นบ้าน (Folk Tales) นิทานสอนคติธรรม (Fables) เนื่องจากมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ให้ความรู้ สอดแทรกคติและคุณธรรมเพื่อสอนใจ มีลักษณะเป็นเรื่องราวเชื่อมโยงและมีภาพประกอบ ช่วยทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน  ตอบสนองความต้องการ ความอยากรู้อยากเห็น และช่วยกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ในการอ่านของเด็ก   โรงเรียน
โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนในการสร้าง    ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนวัดท่านางหอม16 พฤษภาคม 2562
16
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย Siriporn
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ขึ้นที่ 1 การประชุมวางแผนออกแบบกิจกรรมพัฒนานักเรียน เพื่อใช้ใน
      ช่วงเวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา 1.1 ประสานงานกับศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่ 1.2 ประสานกับผู้บริหารสถานศึกษา 1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำการออกแบบกิจกรรม 1.4 จัดนำเสนอแผนกิจกรรมของสถานศึกษา 1.5 วางแผนการนำไปใช้ในสถานศึกษา 1.6 มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วางแผนเป็นโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงในสถานศึกษา ขั้นที่ 2 การดำเนินกิจกรรมพัฒนานักเรียน เพื่อใช้ในช่วงเวลา ลดเวลาเรียน เพิ่ม                       เวลารู้ ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา                       2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมครูในสถานศึกษา โดยมีโค้ชจากมหาวิทยาลัย                             และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแล 2.2 ครูนำกิจกรรมไปใช้ตามแผน ทุกสัปดาห์ 2.3 มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและโค้ชทำการนิเทศช่วยเหลือครูในการดำเนินกิจกรรมทุก 1-2 สัปดาห์ 2.4 สะท้อนผลการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ AAR ทุก 1-2 สัปดาห์ 2.5 การปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาดำเนินการซึ่งเป็นการนำผลจากการทำ AAR มาปรับให้ดีขึ้น      


  ขั้นที่ 3 การสะท้อนผลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามกิจกรรมที่ดำเนินการ
                      พัฒนา                     3.1  ร่วมกันพัฒนามุมนักอ่านโดยการจัดมุมอ่านหนังสือแบบไม่เป็นทางการ                     โดยให้นักเรียนกับทีมพี่เลี้ยงช่วยกันโดยกั้นมุมห้องเล็กๆ มีโต๊ะญี่ปุ่น  หมอน
                    รองนั่ง ติดรูปสาระความรู้  วอลเปเปอร์สวยสีสันสวยงาม ตกแต่งด้วยหน้าต่าง                     ด้วยผ้าม่านสีขาว และจัดหนังสืออ่านเล่น หนังสือกาตูนย์ที่เด็กๆ ชอบนำไป                     ไว้ในมุมนักอ่าน    และทำความสะอาดม้านั่งหินอ่อนสำหรับนั่งอ่านหนังสือ                     เล่นๆ  นักเรียนมีความพึงพอใจกับมุมอ่านหนังสือใหม่  และเข้าไปนั่งเล่น
                    นอนเล่นอ่านหนังสือ  และทำกิจกรรม  ในชั่วโมงลดเวลาเรียน     3.1 กิจกรรมสอนน้องฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกวาดภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือที่นักเรียนชอบคนละกี่เล่มก็ได้    และจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  แต่ละกลุ่มจะมีพี่เลี้ยงคอยสอนอย่างใกล้ชิดโดยจะไม่เน้นสอนในห้องเรียนเนื่องจากนักเรียนจะรู้สึกเหนื่อยล้ากับการเรียนในห้องเรียนมาทั้งวันแล้ว  กิจกรรมนี้จะนำนักเรียน แต่ละกลุ่มพี่เลี้ยงจะนำน้องไปใต้ต้นไม้บาง  ม้าหินอ่อนบ้าง ก่อนเข้าสู่บทเรียนก็จะให้นักเรียนททำความรู้จักและคุ้นเคยกับพี่เลี้ยงประจำกลุ่มเพื่อลดความเกร็งและความเครียด จะเน้นบรรยากาศที่สบายๆ ไม่เป็นทางการ  จากการแบ่งน้องนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย จะทำให้สอนได้เป็นรายบุคคลน้องนักเรียนคนไหนอ่านไม่ออกภายในกลุ่มก็จะต้องช่วนกันฝึกฝนจนอ่านคล่องขึ้น  โดยในแต่ละสัปดาห์อ่านแล้วก็จะให้เขียนคำศัพท์ลงในบัตรคำ และในสมุดบันทึกเขียนความหมายของคำศัพท์พร้อมวาดรูปประกอบระบายสีให้สวยงามทุกครั้ง  และจะมีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มว่ากลุ่มพี่เลี้ยงของคนไหนที่ช่วยกันแล้วน้องอ่านเก่ง เขียนเก่ง เขียนสวย ที่สุดด้วยก็จะทำให้น้องๆ กระตือรือร้นที่จะช่วยกันภายในกลุ่มอีกด้วย
3.2 กิจกรรมฝึกอ่านฝึกเล่า  โดยให้นักเรียนไปอ่านหนังสือแล้วออกมาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆ ฟัง
3.3 กิจกรรมเขียนคำศัพท์ในบัตรคำ โดยทีมพี่เลี้ยงจัดทำกล่องคำศัพท์ให้กับนักเรียน และให้นักเรียนไปฝึกอ่านและเขียนคำศัพท์ลงในกล่องโดยใครได้คำศัพท์เยอะที่สุดจะมาเปิดในวันปิดโครงการและจะมีรางวัลให้ กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนสนุกกระตือรือร้นที่จะอ่านและฝึกหาคำศัพท์เพื่อหย่อนลงในกล่อง ผลคือทำให้นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นสนุกกับการอ่านมากขึ้น 3.4 กิจกรรมเล่าเรื่องโชว์ปิดโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครู คือ ครูในโรงเรียนจะให้ความร่วมมือในการสังเกตุพฤติกรรมของนักเรียนและทราบปัญหาของนักเรียนแต่ละคนอย่างละเอียดมากขึ้นว่าเด็กคนนี้ควรพัฒนาอย่างไร ได้เรียนรู้ที่จะนำกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนไปใช้ในชั้นเรียนมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  คือ นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะฝึกในเรื่องของการอ่าน การเขียน เนื่องจากชอบที่ได้เปลี่ยนบรรยากาศรูปแบบการเรียนรู้จากในห้องเรียน เป็นใต้ต้นไม้  ม้าหินอ่อน ทำให้บรรยาศน่าเรียนรู้ ผนวกกับตื่นตาตื่นใจที่ได้เจอกับคุณครูพีเลี้ยงจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิง จึงกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจฝึกเขียน ฝึกอ่านมากขึ้น  จึงทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย ผลจากการให้อ่านหนังสือตามที่นักเรียนชอบ จะกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่านอย่างอิสระ ได้อ่านหนังสือที่ตัวเองชอบ นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ยนคนละ 5 เล่ม
ปัญหาและข้อเสนอแนะ  มีข้อจำกัดของเวลา  ซึ่งบางครั้งการทำงานไม่ต่อเนื่อง

ประชุมความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่ คณาจารย์ และทีมงานดำเนินโครงการ28 มีนาคม 2562
28
มีนาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย PitchayaSuwanno
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1 เพื่อหารือและวางแผนการทำงานร่วมกับคณาจารย์และทีมงานพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อเตรียมดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมุย อาคารสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ภายใต้ชื่อโครงการ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง:กิจกรรมบ้านนักอ่านลานเรื่องเล่า"  เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โครงการ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง:กิจกรรมบ้านนักอ่านลานเรื่องเล่า"  ลักษณะกิจกรรมเป็นการจัดชั่วโมงกิจกรรมส่งเสริมการแก่นักเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศ ในการรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง1 กุมภาพันธ์ 2562
1
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย PitchayaSuwanno
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผู้ประสานงาน อ.พิชญา สุวรรณโน และตัวแทนผู้ดำเนินงานโครงการ อ.ภาชินี เต็มรัตน์ คณะศึกษาศาราสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวทยาลัยหาดใหญ่ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ ในการรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ณ  โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 107 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยรับคำแนะนำการใช้ระบบและทดลองฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับคำแนะนำการใช้ระบบและทดลองฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จาทีมงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้เข้าอบรมได้ฝึกเข้าระบบการรายงานผลเบื้องต้น เพื่อนำไปสไปใช้ในการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป ซึ่งจะต้องเข้าไปรายงานผลในลิ้งค์  https://www.hednetwork.com/project/my/action/122/all