โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) เป็นพี่เลี้ยง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) เป็นพี่เลี้ยง
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่อนุมัติ 9 มกราคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 9 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 300,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง พิชญา สุวรรณโน
พี่เลี้ยงโครงการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9803048187704,100.46516865298
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 9 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 9 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 300,000.00
รวมงบประมาณ 300,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ก.พ. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศ ในการรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 0.00 800.00
14 มี.ค. 62 ประชุมความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่ คณาจารย์ และทีมงานดำเนินโครงการ 5.00 6,900.00
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านฉลุง 25,000.00 25,000.00
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนวัดท่านางหอม 25,000.00 25,008.00
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านหาร 25,000.00 24,996.00
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนวัดเขากลอย 25,000.00 25,000.00
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนวัดควนเนียง 25,000.00 25,000.00
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 25,000.00 -
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านนาแสน 25,000.00 25,029.00
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนบ้านท่าเนียน 25,000.00 26,475.00
1 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 25,000.00 25,000.00
28 ก.ค. 62 บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า โรงเรียนรักเมืองไทย 6 0.00 25,000.00
17 ส.ค. 62 “บ้านนักอ่าน ลานเล่าเรื่อง” โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 0.00 25,000.00
รวม 0 225,005.00 12 259,208.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย PitchayaSuwanno PitchayaSuwanno เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 10:17 น.