รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2505
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2505 - 30 กรกฎาคม 2505
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ชยพล พุฒยอด
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562 100,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละความรู้ความเข้าใจในการแปรรูปทางการเกษตร
20.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

จำนวนผลิตภํณฑ์

1.00 2.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 32
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครู 2 -
นักเรียน 30 -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ก.พ. 62 ประชุม 10,000.00 -
1 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 อบรมการแปรรูปปลาดุก 50,000.00 -
4 ก.ค. 62 อบรมการทำขนมเบเกอรี่ 50,000.00 -
รวม 0 110,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย robineooze robineooze เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 10:17 น.