วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ก.พ. 62 ประชุม 30 10,000.00 -
1 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 อบรมการแปรรูปปลาดุก 30 50,000.00 -
4 - 20 ก.ค. 62 อบรมการทำขนมเบเกอรี่ 30 50,000.00 -
รวม 90 110,000.00 0 0.00