รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วันที่อนุมัติ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 สิงหาคม 2562
งบประมาณ 11,600.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สาคร ปานจีน
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.พ. 2562 30 ส.ค. 2562 11,600.00
รวมงบประมาณ 11,600.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ครูนักเรียนร่วมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"

 

1.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
28 ก.พ. 62 - 29 มี.ค. 62 การเพาะเห็ดฟาง 11,600.00 -
รวม 0 11,600.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย panjeenpsu panjeenpsu เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 10:19 น.