โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา : กิจกรรมการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ประกวดโครงงาน อบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์5 สิงหาคม 2562
5
สิงหาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wutthichai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 3 เรื่อง ระหว่าง 5-7 สิงหาคม 2562

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง