โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา : กิจกรรมการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา : กิจกรรมการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 253,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวุฒิชัย ศรีช่วย
พี่เลี้ยงโครงการ นายวุฒิชัย ศรีช่วย
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.4387270586651,101.78817987442

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูในระดับประถมศึกษา โดยใช้กิจกรรมการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่มีคุณภาพ

จำนวนโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 8 โรงเรียน

8.00 8.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
2 ส.ค. 62 ให้ความรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการทำโครงงาน 0.00 6,600.00
5 ส.ค. 62 อบรมให้ความรู้แก่คุณครู และนักเรียนโรงเรียนเกษมทรัพย์ 0.00 3,220.00
5 ส.ค. 62 ประกวดโครงงาน อบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 0.00 39,000.00
8 ส.ค. 62 การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 0.00 1,840.00
??/??/???? 0.00 -
รวม 0 0.00 4 50,660.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย wutthichai wutthichai เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 10:24 น.