กิจกรรม“นวัตกรรมบัญชีคำพื้นฐาน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรม“นวัตกรรมบัญชีคำพื้นฐาน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่อนุมัติ 11 เมษายน 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 23 เมษายน 2562 - 25 เมษายน 2562
งบประมาณ 437,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9988320558581,100.48101053069

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งภายในและเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผ่านการสร้างทีมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อน จนเกิดรูปแบบหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา รวมไปถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เป็นพื้นที่เรียนรู้และพัฒนาการศึกษาร่วมกัน โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาจนเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ การสร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนองค์กร การสร้างวิสัยทัศน์ และค่านิยมที่มีร่วมกัน รวมถึงการให้ความสำคัญกับภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจ (Distributed leadership) ที่มีส่วนผลักดันการสร้างชุมชนทางวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ ร่วมกันจากฐานงานจริง รวมถึงแบ่งปันเทคนิคการสอนงานระหว่างกันเน้นการปฏิบัติ การทดลอง และการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 41
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 41 -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีคำพื้นฐานตามระดับช่วงชั้น
  2. จัดทำคู่มือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.มีนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และมุ่งเป้าที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
2.สถานศึกษานำนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ในระดับขั้นพื้นฐาน นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน สมองมีคลังศัพท์เพิ่มขึ้นตามพัฒนาการแต่ละวัย ส่งผลต่อการอ่านออก เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย enjoytrakun enjoytrakun เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 10:33 น.