directions_run

กิจกรรม“นวัตกรรมบัญชีคำพื้นฐาน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กิจกรรม“นวัตกรรมบัญชีคำพื้นฐาน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
ภายใต้องค์กร เครือข่ายอุดมศึกษา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 11 เมษายน 2019
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 23 เมษายน 2019 - 25 เมษายน 2019
งบประมาณ 437,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9988320558581,100.48101053069place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งภายในและเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผ่านการสร้างทีมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อน จนเกิดรูปแบบหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา รวมไปถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เป็นพื้นที่เรียนรู้และพัฒนาการศึกษาร่วมกัน โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาจนเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ การสร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนองค์กร การสร้างวิสัยทัศน์ และค่านิยมที่มีร่วมกัน รวมถึงการให้ความสำคัญกับภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจ (Distributed leadership) ที่มีส่วนผลักดันการสร้างชุมชนทางวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ ร่วมกันจากฐานงานจริง รวมถึงแบ่งปันเทคนิคการสอนงานระหว่างกันเน้นการปฏิบัติ การทดลอง และการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 41
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 41 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีคำพื้นฐานตามระดับช่วงชั้น
  2. จัดทำคู่มือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.มีนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และมุ่งเป้าที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
2.สถานศึกษานำนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ในระดับขั้นพื้นฐาน นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน สมองมีคลังศัพท์เพิ่มขึ้นตามพัฒนาการแต่ละวัย ส่งผลต่อการอ่านออก เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2019 10:33 น.