directions_run

กิจกรรม“นวัตกรรมบัญชีคำพื้นฐาน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง