รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ วิทยาลัยชุมชนยะลา
วันที่อนุมัติ 22 เมษายน 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 13 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 240,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ วิทยาลัยชุมชนยะลา
พี่เลี้ยงโครงการ สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 13 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 240,000.00
รวมงบประมาณ 240,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 นักเรียนในพื้นที่มีความสนใจและวิเคราะห์ความต้องการจากกลุ่มเป้าหมาย
80.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา บริหารจัดการโดยชุมชน มีหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและส่งเสริมพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน โดยมุ่งเน้นหลักสูตรที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางความคิดของนักเรียน ร่วมกับการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนโดยรอบเกี่ยวกับอาชีพ ดังนั้น การจัดประสบการณ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน"ทักษะอาชีพ" และการเรียนรู้ "ทักษะชีวิต"

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
27 - 31 พ.ค. 62 กิจกรรมที่ 1 ประสานหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ 10,000.00 -
25 มิ.ย. 62 - 5 ก.ค. 62 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ 120,000.00 -
22 - 26 ก.ค. 62 กิจกรรมที่ 3 การอบรมการเรียนรู้ด้านอาชีพ 80,000.00 -
5 - 9 ส.ค. 62 กิจกรรมที่ 5 การสรุปรายงานผลโครงการ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 25,000.00 -
2 - 6 ก.ย. 62 กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลโครงการ และถอดบทเรียนจากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 5,000.00 -
รวม 0 240,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. การสำรวจความต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ
  2. การปฐมนิเทศ และการสำรวจความสนใจด้านอาชีพ
  3. การพัฒนาอบรมด้านอาชีพ
  4. จัดอบรมด้านอาชีพ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย songjun7375 songjun7375 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 10:00 น.