วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูในระดับประถมศึกษา โดยใช้กิจกรรมการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่มีคุณภาพ

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

2 ส.ค. 62 ให้ความรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการทำโครงงาน 0.00 -
5 ส.ค. 62 อบรมให้ความรู้แก่คุณครู และนักเรียนโรงเรียนเกษมทรัพย์ 0.00 -
5 ส.ค. 62 ประกวดโครงงาน อบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 0.00 -
8 ส.ค. 62 การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 0.00 -
??/??/???? 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้