directions_run

โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา : กิจกรรมการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 4 50,660.00
2 ส.ค. 62 ให้ความรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการทำโครงงาน 0 0.00 6,600.00
5 ส.ค. 62 อบรมให้ความรู้แก่คุณครู และนักเรียนโรงเรียนเกษมทรัพย์ 0 0.00 3,220.00
5 ส.ค. 62 ประกวดโครงงาน อบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 0 0.00 39,000.00
8 ส.ค. 62 การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 0 0.00 1,840.00
??/??/???? 0 0.00 -