directions_run

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 - 4 ก.ค. 62 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหัวข้อ English for Tourism 45 30,000.00 29,743.60
รวม 45 30,000.00 1 29,743.60