วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อให้ครูนำนวัตกรรมการเรียนรู้ไปใช้พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนา

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้หนังสือคำสอนของพ่อเป็นสื่อในการสร้างเยาวชนที่ดีสู่สังคม

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อให้ครูมีเจตคติที่ดีในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 : เพื่อถ่ายทอดแนวคิดความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ให้แก่ครูและเยาวชนไทยได้นำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

??/??/???? คัดเลือกบทอ่านจากหนังสือคำสอนของพ่อ 0.00 -
14 มิ.ย. 62 การชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา 0.00 -
3 - 7 ก.ค. 62 การประชุมทีมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ 0.00 -
6 - 7 ก.ค. 62 จัดการอบรมการออกแบบการจัดกิจกรรมและสื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ (โดยใช้กระบวนการ PLC – Plan Do See และ Reflect ทุกขั้นตอน) 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้