รายชื่อโครงการ 34 โครงการ

ปีรหัสโครงการเลขที่ข้อตกลงชื่อโครงการจังหวัดพื้นที่งบประมาณวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดสถานะวันที่สร้าง
2562 ทดสอบ** เครือข่ายอุดมศึกษา 120,000.00 17 ธ.ค. 2561 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 โครงการพัฒนาโรงเรียนด้วยกระบวนการ PLC เครือข่ายอุดมศึกษา 0.00 1 ก.พ. 2562 30 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 โครงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษา 420,000.00 1 ก.พ. 2562 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เครือข่ายอุดมศึกษา 250,000.00 1 ต.ค. 2561 30 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ เครือข่ายอุดมศึกษา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) เป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษา 300,000.00 9 ม.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 โครงการมหาวิทยาลัยตัวอย่าง ปี 2562 เครือข่ายอุดมศึกษา 17,000.00 2 ก.พ. 2562 30 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองสตูล - ลบโครงการออก เครือข่ายอุดมศึกษา 22,000.00 1 ก.พ. 2562 30 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เครือข่ายอุดมศึกษา 100,000.00 1 พ.ค. 2505 30 ก.ค. 2505 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) : พัฒนาครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนบ้านหัวหิน เครือข่ายอุดมศึกษา 30,000.00 1 ก.พ. 2562 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถานอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง U_School Mentoring กรณีศึกษา; โรงเรียนหาดปากเมง เครือข่ายอุดมศึกษา 30,000.00 1 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนยุวชนชาวประมง โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เครือข่ายอุดมศึกษา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ เครือข่ายอุดมศึกษา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 การบริการวิชาการโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เรื่อง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ประถมศึกษา เพื่อการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อการอ่านออกเขียนได้ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้บทอ่านหนังสือของพ่อ ( พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ) เครือข่ายอุดมศึกษา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษา 120,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เครือข่ายอุดมศึกษา 11,600.00 15 ก.พ. 2562 30 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 โครงการตัวอย่าง ปี62 เครือข่ายอุดมศึกษา 160,000.00 1 ก.พ. 2562 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 ลบทิ้ง เครือข่ายอุดมศึกษา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา : กิจกรรมการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เครือข่ายอุดมศึกษา 253,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษา 300,000.00 1 มี.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 สร้างสรรค์เครือข่าย Hybrid PLC ผ่าน TPCK Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้ เครือข่ายอุดมศึกษา 0.00 1 ก.พ. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 การบริการวิชาการโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เรื่อง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูประถมศึกษา เพื่อการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อการอ่านออกเขียนได้ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้บทอ่านหนังสือของพ่อ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ) เครือข่ายอุดมศึกษา 1,000,000.00 15 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 2562
2562 การฝึกปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และ การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study: LS) ในสถานศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา 598,460.00 27 พ.ย. 2561 29 พ.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 6 ก.พ. 2562
2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) : พัฒนาครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู เครือข่ายอุดมศึกษา 30,000.00 กำลังดำเนินโครงการ 10 เม.ย. 2562
2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา 43,000.00 29 ส.ค. 2565 30 ส.ค. 2565 กำลังดำเนินโครงการ 25 เม.ย. 2562
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา:การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การพัฒนาผู้เรียน จังหวัดสตูล เครือข่ายอุดมศึกษา 240,000.00 1 เม.ย. 2562 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 27 เม.ย. 2562
2562 กิจกรรม“นวัตกรรมบัญชีคำพื้นฐาน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษา 437,000.00 23 เม.ย. 2562 25 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 10 พ.ค. 2562
2562 อบรมพัฒนาการใช้สื่อสารคดีอาชีพในโลกปัจจุบันและอนาคตของนักเรียนในพื้นที่ชายแดนใต้:สารสนเทศทางการแนะแนว เครือข่ายอุดมศึกษา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 27 พ.ค. 2562
2562 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เครือข่ายอุดมศึกษา 30,000.00 1 ก.ค. 2562 4 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 8 ก.ค. 2562
2562 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา เครือข่ายอุดมศึกษา 240,000.00 13 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 18 ก.ค. 2562
2562 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ เครือข่ายอุดมศึกษา 180,000.00 1 ก.ค. 2562 25 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 25 ก.ค. 2562
2562 Having Fun While Teaching English เครือข่ายอุดมศึกษา 120,000.00 17 ธ.ค. 2561 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 27 ก.ค. 2562
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีวิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นพี่เลี้ยง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 14 ส.ค. 2562
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีวิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นพี่เลี้ยง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ 14 ส.ค. 2562
จำนวน 34 โครงการ 1 องค์กร 5,052,060.00